Protestantse Gemeente Almere Buiten

Geloofsgemeenschap De Drieklank

  
  

CONCEPT

 

dit document kunt u hier downloaden (opent in nieuw tabblad)

 

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Protestantse Gemeente Almere (PGA)

Paragraaf

Inhoud

   

1

Samenstelling van de algemene kerkenraad

2

De werkwijze van de algemene kerkenraad

4.1.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk

4.2.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal

4.3.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden - begrotingen, jaarrekeningen en collecterooster

 

Ondertekening

                                                                      

Vaststelling

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de algemene kerkenraad op … en

is vanaf deze datum geldig.

 

 • § 1. Samenstelling van de AKR

 

1.1. Aantal ambtsdragers

De algemene kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

 

Invullen:

verplicht minimum

predikant

2

1

ouderlingen

3

2

ouderlingen-kerkrentmeester

2

2

diakenen

2

2

Totaal

9

7

 

 

 • § 1B. Samenstelling van de kleine algemene kerkenraad

1B.1. Aantal ambtsdragers

De kleine algemene kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

 

 

moderamen

3

predikanten

1

ouderlingen

1

ouderlingen-kerkrentmeester

1

diakenen

1

Totaal

7

Totaal moderamen plus minimaal vier andere ambtsdragers

 • § 2. De werkwijze van de algemene kerkenraad

                       

2.1. Aantal vergaderingen

De algemene kerkenraad vergadert in de regel 2 maal per jaar.

De kleine algemene kerkenraad vergadert in de regel 4 maal per jaar.  

2.2. Bijeenroepen van de vergadering

De vergaderingen van de algemene kerkenraad en de kleine algemene kerkenraad worden tenminste 6 dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).

2.3. Verslaggeving

Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de (kleine) AKR wordt vastgesteld.

 

2.4. Openbaarmaking besluiten

Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de AKR, worden hetzij schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt. 

2.5. Verkiezing moderamen

De verkiezing van het moderamen geschiedt eens per jaar in de eerste vergadering van de maand september.

2.6. Plaatsvervangers

In de vergadering genoemd in art. 2.5 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen.

2.8.  De gemeente kennen in en horen over

In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de algemene kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de algemene kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, die wordt

 • aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en
 • afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.

In deze berichtgeving vooraf maakt de algemene kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.

2.9.  Toelating toehoorders tot de vergaderingen

De vergaderingen van de algemene kerkenraad zijn niet openbaar. De algemene kerkenraad kan echter besluiten dat gemeenteleden en vrienden als toehoorder tot een bepaalde vergadering of tot een deel daarvan toegelaten worden.

2.10. Archiefbeheer

Het lopend archief van de algemene kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van ordinantie 11-2-7.

2.11. Taak en bevoegdheid AKR

In overleg met de wijkkerkenraden is door de AKR met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 4-7-2 vastgesteld dat het de taak en bevoegdheid van de AK is de volgende zaken te regelen:

 • het bepalen van het aantal, het tijdstip en de plaats van de kerkdiensten van de gehele gemeente in overleg met de betreffende geloofsgemeenschappen;
 • het vaststellen van het jaarlijkse preekrooster;
 • het vaststellen van het jaarlijkse collecterooster;
 • het verzorgen van de communicatie met de protestantse gemeente als geheel;
 • het levend houden van het lutherse gedachtengoed en de lutherse spiritualiteit binnen de PGA.

 • § 4.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk

 

4.1.1. Omvang van college van kerkrentmeesters  

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit alle ouderlingen-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters uit de geloofsgemeenschappen.

4.1.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester

De bepaling van de voordracht voor benoeming tot voorzitter, secretaris en penningmeester door de algemene kerkenraad geschiedt eens per jaar in de eerste vergadering van de maand september.

 

4.1.3. Plaatsvervangers

In de vergadering, genoemd in art. 4.1.2., worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aangewezen.

4.1.4. De administratie

Het college van kerkrentmeesters wijst een administrateur aan.

De administrateur woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ordinantie 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.

4.1.5. De bevoegdheden van de penningmeester 

De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 3.000 euro per betaling.

Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd.

Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.

 • § 4.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal

 

4.2.1. Omvang college van diakenen

Het college van diakenen bestaat uit alle diakenen en diaconaal rentmeesters uit de geloofsgemeenschappen.

4.2.2. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester

De voordracht voor benoeming tot  voorzitter, secretaris en penningmeester door de algemene kerkenraad geschiedt eens per jaar in de eerste vergadering van de maand september.

4.2.3.  Plaatsvervangers

In de vergadering, genoemd in art.4.2.2., worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aangewezen.

4.2.4.  De administratie

Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken of diaconaal rentmeester aan, die belast wordt met de boekhouding van het college.

 

 

4.2.5.  De bevoegdheden van de penningmeester

De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 3.000 euro per betaling.

Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd.

Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.

 

 • § 4.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - begrotingen, jaarrekeningen en collecterooster

4.3.1. Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over begroting en jaarrekening

Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad.

De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld.

De leden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken.

 

Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de algemene kerkenraad.

 

Ondertekening

Aldus te Almere vastgesteld in de vergadering van de algemene kerkenraad van … (datum)

…………………………, voorzitter

…………………………, scriba

 

klik hier om direct naar uitzendingen uit De Drieklank te gaan

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
185582
TodayToday224
YesterdayYesterday249
This_WeekThis_Week224
This_MonthThis_Month3057
All_DaysAll_Days185582